Xem Tuổi Hợi Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

Xem Tuổi Hợi Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

[a*_1]


Tuổi Quý Hợi sinh vào các năm: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 và 2031 đều là Hợp hoặc Khắc với những tuổi sau đây.

Tuổi Quý Hợi mệnh gì?
Tam hợp: đó là Hợi, Mão, Mùi. Người tuổi Hợi hợp với tuổi Mão (Mèo) và tuổi Mùi (Dê).

Tuổi Kỷ Hợi khắc với tuổi nào?
Tứ hành xung là 4 đại xung, tuổi Hợi nằm trong 4 xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi” nên tuổi Hợi rất kỵ / kỵ tuổi Dần (con Hổ), tuổi Hợi. của con Khỉ (con Khỉ) và con của con rắn (con Rắn).

[a*_2]