Xem Tuổi Tuất Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

Xem Tuổi Tuất Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

[a*_1]


Tuổi Tuất sinh vào các năm: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 đều là những tuổi Hợp hoặc Khắc với những tuổi sau đây.

Tuổi Tuất hợp với tuổi nào?
Tam hợp: Đó là Dần, Tuất, Ngọ. Tuổi Tuất hợp với Dần (Dần) và Ngọ (Ngọ).

Tuổi Tuất hợp với tuổi nào?
Tứ hành xung là lớn, tuổi rồng ở trong tứ xung là Mùi, Sửu, Thìn, Tuất. )

[a*_2]