Xem Tuổi Tỵ Hợp Tuổi Nào? Khắc Tuổi Gì?

Tuổi Tỵ sinh các năm: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 đều Hợp hoặc Khắc với các tuổi sau đây.

Tuổi Tỵ hợp với tuổi nào?
Tam Hợp: đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi Tỵ hợp với tuổi Sửu (con Trâu) và tuổi Dậu (con Gà)

Tuổi Tỵ khắc với tuổi nào?
Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi Tỵ nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi” vì thế Tuổi Tỵ khắc/kỵ tuổi Dần (con Cọp) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Hợi (con Lợn).